تبلیغات
بدون عنوان... - ?

بدون عنوان...

بخون و رد شو...

?


یاد گرفته ام توی رابطه هایم، آدم ها را آزاد بگذارم ، همانقدر كه خودم را....
آدم ها حق دارند تا یك جایی، تا یك روزی بخواهندمان و بعد دیگر تمام !!
هیچوقت بیشتر از سه و نهایت چهاربار به در بسته خانه شان نمی كوبم،
در را باز نكنند ، میروم

بهانه هایی مثل صدای زنگت را نشنیدم ، خانه نبودم ، برق قطع بود و چه و چه ....

گاهی آدم را قانع نمی كند..
[ 9 تیر 95 ] [ 11:38 ] [ فاطمه ] [ cm() ]