تبلیغات
بدون عنوان... - . . .

بدون عنوان...

بخون و رد شو...

. . .


حواسم جمع نبود

عاشق شدم

حال كه حواسم را جمع كردم

از این همه دوست داشتنم مى ترسم...




[ 22 خرداد 95 ] [ 19:10 ] [ فاطمه ] [ cm() ]