تبلیغات
بدون عنوان... - هه

بدون عنوان...

بخون و رد شو...

هه


خوبه ک بعد یه سالونیم که فهمیدم همچین چیزی هس

خونوادم الان فهمیدن !

الان!

ی سالونیم حواسشون کجااااا بود؟هان؟کجا؟

الان ب چ دردی میخوره؟

خدا اگه من نمیپروندم میفهمید؟

هان؟میفهمید؟

چرا اخه..چرا

اومدن میگن چرا زودتر نگفتی

چی میگفتم اخه...چی میگفتم...

الان دیه هیچکی نمیتونه کاری انجام بده

خدا از توام بدم میاد

بدم میاد ازت

[ 19 خرداد 95 ] [ 21:42 ] [ فاطمه ] [ () ]