تبلیغات
بدون عنوان... - ایییییی

بدون عنوان...

بخون و رد شو...

ایییییی


حرفی نیست...

فقط..

حل شد !

1-خدا ب من ی خوده عقل بده تافردا ک تصمیم نهاییمو میگم...

2-یام ک کلا عقلمو بگیرفقط احساسم بمونه...

3-یام که عقلم سرجاش احساسمم سر جاش..فقط تصمیم موندن

4-یام ک بازم عقلم سرجاش احساسمم سرجاش...فقط تصمیم نموندن


+خداجانم..من خودم بامورد سوم موافقم...!

دیگه اگه مخالفی ی جور ی تقلبی بهم برسون :)


++امشب سحری...

واینکه برنامم طبق ی جدولی مشخصه...

واینکه حس میکنم اگه غشوضعف ! نرم منسجم تره برنامم...


+++باید این تصمیمای یهویی رو از خودم دور کنم...نمیدونما اینجوری نیستم...سیستم بدنم فقط ب هم ریخته چن وقته

++++همین :)


[ 17 خرداد 95 ] [ 23:38 ] [ فاطمه ] [ cm() ]