تبلیغات
بدون عنوان... - بَد

بدون عنوان...

بخون و رد شو...

بَد

خدای من و همه...

چقد بده ک دختری نامزد کنه تو18 سالگی نامزدشم فوت کنه...

تو تصادف...

وای خدایا...

فکرشم خوب نیست

ی چیزی اونور تر از بده...

نیدونم...

چقد ی دختر میتونه وفادار باشه ک حتی تا31 سالگی ازدواج نکنه؟

هوم؟

خدا هستی دیگه؟عدالتتم هست..درسته؟

پس سوال نمیپرسم ازت خدای مهربون...

چقد بد...ی چیزی اونور تر از بد...

ی چیزی فراتر از بد...

خدایا...

ب خیر کن...ب خیر...

هییییی....

مامانم بهم میگه...چیه تو اینروزا خیلی آه میکشی

نیدونم خودمم...فقط...ی چیزاییرو میفهممو میبینم ک مامانم و هیچکس تو خونواده نمیبینه...

چرا خدا؟چرا؟

باخودم قرار گذاشته بودم دیگه ازت سوال نپرسم...ببشید...


+فقط همون  مشکل مسافت
خیلی سخته خیلی
س خ ت[ 15 خرداد 95 ] [ 00:12 ] [ فاطمه ] [ cm() ]