تبلیغات
بدون عنوان... - :)

بدون عنوان...

بخون و رد شو...

:)

ینی باید بگم قلبم واسش میتپه...

نیدونم چی بگم اصن...

برم سر درسم...

محکمتر ازهمیشه...

+خدایا گناه نمیکنم هیچوخ...خب؟ تو دوسم داشته باشا...دوست داشتن زمینیا ب درد عمشون میخوره...فقط خودتو عشقه..

++خداجونم...خالصم کن...مث همیشه...

+++خدای همه و من...کنکورمو خوب کن...خودت خوب کن..قرار نیس زحمت ی سالم ب خاطر چن روز کمکاری هدر بره ها...

خب؟باشه؟قول؟ پرشکی نشدم بهم لطف میکنی اینو میدونم...ولی خب...خودت حواست بهم باشه...

اراده میخام ازت...ی کم از اراده های شیطونو داشتم کافیه...نه..شیطون نه...از اراده ی خودت...از اراده امام زمانمون...خب؟

++++و اینکه خداجونم خیلی دوستت دارم... :)


[ 12 خرداد 95 ] [ 20:39 ] [ فاطمه ] [ () ]